Rekrutacja

 

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków wraz z Rodzicami

do naszej „Kubusiowej Chatki” Przedszkola Miejskiego Nr 3

na dni otwarte w dniu 21 marca 2019 r. ( tj. czwartek) od 9.30 do 11.00.

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę i dobrych humorów.

 


Zarządzenie Nr 14/2019

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie  określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego              i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r. poz. 994  późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1, pkt. 1 ustawy    z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 • 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków w roku szkolnym 2019/2020 w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków w roku szkolnym 2019/2020 w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr  14/2019

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin                                     w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                                    w postępowaniu uzupełniającym

(w przypadku wolnych miejsc)

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie

do przedszkola publicznego

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od  25 lutego 2019 r.                 do  15 marca 2019 r.              do godz. 1500

od 29 kwietnia 2019 r.          do 9 maja 2019 r.       

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996

z późn. zm.)

od 18 marca 2019 r.

do 20 marca 2019 r.            do godz. 1500

od 10 maja 2019 r.         do 14 maja 2019 r.         do godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 marca 2019 r.               

do godz. 1500

16 maja 2019 r.              do godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 27 marca 2019 r.   

do 2 kwietnia 2019 r.  

do godz. 1500

od 21 maja 2019 r.         do 28 maja 2019 r.          do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

4 kwietnia 2019 r.

do godz. 1500

29 maja 2019 r.              do godz. 1500

6.

Tryb odwoławczy dla kandydatów nieprzyjętych:

- wniosek do komisji rekrutacyjnej                   o sporządzenie uzasadnienia odmowy;

- złożenie do dyrektora odwołania                       od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

- do 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych;

 

 -  do 7 dni od terminu pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia sporządzonej przez komisję rekrutacyjną.

 

 Deklaracja kontynuacji oraz karta zgłoszenia kandydata do przedszkola do pobrania na stronie BIP przedszkola.

 


ZASADY KONTYNUACJI  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO  

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3  W  OZORKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 Informacje ogólne

 Rodzice, którzy chcą aby dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza, składają na kolejny  rok szkolny  „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego” zwaną dalej deklaracją. Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

 1. Deklarację składa się do dyrektora przedszkola w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r.
 2. Deklaracja wydawana jest  przez dyrektorów poszczególnych placówek lub  w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie internetowej placówki.
 3. Dziecko dla którego została złożona deklaracja nie może uczestniczyć  w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 4. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 7. Świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków w zakresie nauczania, wychowania i opieki, realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie.
 8. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  określa dla każdego oddziału, ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

 

 

 • Wykaz przedszkoli dla których Gmina Miasto Ozorków jest organem prowadzącym.

 

 

Nazwa placówki

Adres

Numer telefonu

Imię i nazwisko dyrektora

Adres strony internetowej

Przedszkole Miejskie Nr 1

95-035 Ozorków             ul. Wigury 7a

42 710 31 76

Jolanta Mucha

www.mp1ozorkow.wikom.pl

Przedszkole Miejskie Nr 2

95-035 Ozorków         ul. Kościuszki 27

42 710 31 77

Renata Stanałowska

www.pm2ozorkow.wikom.pl

Przedszkole Miejskie Nr 3

95-035 Ozorków              ul. Zgierska 15a

42 710 31 78

Małgorzata Rajska

www.montessorek.pl

Przedszkole Miejskie Nr 4

95-035 Ozorków               ul. Lotnicza 3

42 710 31 75

Beata Dobrzyńska

www.pm4ozorkow.wikom.pl

Przedszkole Miejskie Nr 5

95-035 Ozorków              ul. Obr. Westerplatte 1

42 710 31 79

Ewa Bagińska

www.pm5ozorkow.wikom.pl