Rekrutacja

 

 

Od 1 marca 2018r. do 22 marca 2018r. rodzice składają wnioski o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, tzw "Zgłoszenie kandydata do przedszkola na rok szkolny 2018/2019".

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 znajdziecie Państwo na stronie pod adresem www.bip.pm3ozorkow.wikom.pl

Ważne daty:
- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 06.04.2018r.
- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola - 09.04.2018r. - 14.04.2018r.
- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola - 17.04.2018r.


 

 

DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU 6 i 7 MARZEC 2018

 

Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte 6 i 7 marca tj. wtorek i środa 2018r. w godz. 9.00-11.00
W programie:

Zwiedzanie przedszkola;Rozmowa z Dyrektorem i nauczycielkami;możliwość obserwacji i uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych według planu.

6 MARZEC
9.00-9.40- gr.I Króliczki na parterze
9.40-10.20- gr.II Krzysie na parterze
10.20-11.00- gr. VI Tygryski na piętrze

7 MARZEC
9.00-9.40- gr. III Prosiaczki na parterze
9.40-10.20- gr. IV Sowy na piętrze
10.20-11.00- gr. V Kubusie na piętrze

Prosimy w tym dniu o przyniesienie zmiany obuwia.

 

 


 

ZASADY KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3  W OZORKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 1. Informacje ogólne
  1. Rodzice, którzy chcą aby dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne   w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza, składają na kolejny  rok szkolny   „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego” zwaną dalej deklaracją.   Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
  2. Deklaracja wydawana jest  przez dyrektorów poszczególnych placówek   lub  w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie internetowej placówki.
  3. Dziecko dla którego została złożona deklaracja nie może uczestniczyć   w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego   w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,   nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,   w którym dziecko kończy 9 lat.
  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  7. Świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków w zakresie nauczania, wychowania i opieki, realizowane są bezpłatnie w zakresie   5 godzin dziennie.
  8. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  określa   dla każdego oddziału, ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

 

 1. II.   Wykaz przedszkoli dla których gmina miasto Ozorków jest organem prowadzącym.

Nazwa placówki

Adres

Numer telefonu

Imię i nazwisko dyrektora

Adres strony internetowej

Przedszkole Miejskie Nr 1

95-035 Ozorków   ul. Wigury 7a

42 710 31 76

Jolanta Mucha

www.wikom.pl/mp1ozorkow

 

Przedszkole Miejskie Nr 2

95-035 Ozorków   ul. Kościuszki 27

42 710 31 77

Renata Stanałowska

www.pm2ozorkow.wikom.pl

Przedszkole Miejskie Nr 3

95-035 Ozorków   ul. Zgierska 15a

42 710 31 78

Małgorzata Rajska

www.montessorek.pl

 

Przedszkole Miejskie Nr 4

95-035 Ozorków   ul. Lotnicza 3

42 710 31 75

Beata Dobrzyńska

www.pm4ozorkow.wikom.pl

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 5

95-035 Ozorków   ul. Obr. Westerplatte 1

42 710 31 79

Ewa Bagińska

www.pm5ozorkow.wikom.pl