Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W OZORKOWIE

„ NIE MOŻNA ZMUSIĆ ZIARNA DO ROZWOJU I KIEŁKOWANIA,
MOŻNA JEDYNIE STWORZYĆ WARUNKI ZEZWALAJĄCE
NA TO,
ABY ZIARNO ROZWINEŁO WSZYSTKIE TKWIĄCE W NIM MOŻLIWOŚCI „

Carl Rogers

I Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: - w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym   w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,   - w Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie;   - w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r   w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.z 2009 r, Nr 168, poz. 1324 ze zm.)

II  Źródła planowania i opracowania Koncepcji Rozwoju Przedszkola:

Koncepcja rozwoju przedszkola została opracowana i jest realizowana przez radę pedagogiczną we współpracy z rodzicami wychowanków.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej,  stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Także, samoocena i określenie mocnych i słabych stron przedszkola,  na podstawie których, wytyczono kierunki dalszych działań.

III Misja Przedszkola

Misją  Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie jest zapewnienie  wychowankom wszechstronnych warunków do takiego kształcenia umiejętności, zdolności  i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystać je  nie tylko w kolejnym etapie edukacji, ale w całym swoim przyszłym życiu oraz były wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i jego  najbliższego otoczenia,  w tym także na świat  flory i fauny.   Szczególnym elementem koncepcji pracy pedagogicznej naszego przedszkola   jest rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków na podstawie teorii Howarda Gardnera .
W literaturze psychologicznej pojęcie "inteligencji" najczęściej definiowane jest jako zdolność, rozumienia, kojarzenia, bystrość w znajdowaniu rozwiązań określonych problemów. Tymczasem Howard Gardner w 1984 r. zaprzeczył jakoby istniała jedna, ogólna zdolność umysłowa człowieka, która sprawia, że określa się go „ człowiekiem inteligentnym „. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdził, że każdy mózg człowieka ma specyficzną „ mapę” talentów, z którą przychodzimy na świat. Wyposażenie genetyczne to   „ kapitał początkowy” każdego nowo narodzonego dziecka. Od środowiska w jakim dziecko wzrasta, zależy rozwój lub zahamowanie naturalnych, wrodzonych predyspozycji.   Zatem od nas – dorosłych, rodziców, nauczycieli - w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które – być może - nigdy się nie ujawnią.

Harward Gardner ogłosił teorię 8 typów inteligencji , których ośrodki są zlokalizowane   w różnych częściach naszego mózgu:

 • inteligencję werbalną tj. językową,
 • logiczno – matematyczną,
 • muzyczną,
 • wizualno – przestrzenną,
 • kinestetyczną tj. ruchową,
 • przyrodniczą,
 • interpersonalną tj społeczną,
 • interpersonalną osobistą.

Pracując na bazie teorii inteligencji wielorakich pamiętamy , że :

 • każde dziecko jest inne, posiada niepowtarzalną "mapę inteligencji",ma swoje mocne i słabe strony,
 • wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne,
 • każdy rodzaj inteligencji można i trzeba rozwijać.


Przygotowujemy więc dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych,
odpowiedzialnych i dbających o siebie nawzajem i o środowisko jednostek, przez wspomaganie ich w rozumieniu świata, w którym żyje człowiek,  oraz wychowywaniu
w przyjaznym środowisku i partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Towarzyszymy dzieciom w przeżywaniu sukcesów i radzeniu sobie z porażkami. Zapewniamy im w zabawie i pracy wszechstronny rozwój oraz wyposażenie w cechy, określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

Podstawą naszej tożsamości i sukcesów jest profesjonalizm, dbałość o jakość , partnerstwo
i innowacyjność.

IV Cel:

 

Celem, do którego dążymy jest:

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ INTELIGENCJI WIELORAKICH DZIECKA ,
TAK ABY STAŁO SIĘ ONO SAMODZIELNE, AKTYWNE, ODPOWIEDZIALNE
I USPOŁECZNIONE”

 

W pracy dydaktyczno-wychowawczej dążymy do tego, by:

Dzieci:
• Dobrze adaptowały się do warunków przedszkola, potrafiły zgodnie żyć i współpracować
w grupie.

•  Wykazywały się samodzielnością i podejmowały różnorodne aktywności na rzecz własnego rozwoju.
•  Stawały się twórcze, wrażliwe, odpowiedzialne, otwarte na siebie i świat, akceptujące odrębność innych.
•  Stały się wrażliwe na zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin i zwierząt oraz potrafiły właściwie reagować na potencjalne niebezpieczeństwa.
•  Zostały solidnie przygotowane do podjęcia obowiązków ucznia szkoły podstawowej.
•  Każde dziecko w naszym przedszkolu ma prawo do: (na podstawie zapisów Konwencji Praw Dziecka)

 1. swobody myśli, sumienia, wyznania,
 2. aktywnej , serdecznej opieki , ciepła, wysłuchania, zrozumienia,
 3. spokoju i samotności, gdy tego chce,
 4. chwilowego odseparowania się jako osoba od dorosłych lub innych dzieci,
 5. snu lub wypoczynku , jeśli jest zmęczone i tego potrzebuje,
 6. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 7. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 8. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 9. wspólnoty i solidarności w grupie,
 10. aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymywania w tym pomocy,
 11. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 12. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 13. nauki, informacji, badania, eksperymentowania, doświadczania,
 14. nauki , jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 15. doświadczania konsekwencji swojego zachowania,
 16. zdrowego żywienia.

Rodzice:

• Współpracowali z nauczycielami na rzecz wszechstronnego rozwoju swoich dzieci, kształtowania postaw społecznych i kultury osobistej.

• Byli naszymi sojusznikami, współdecydowali i angażowali się w pracę na rzecz rozwoju przedszkola

• Uzyskiwali wsparcie w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb dziecka.

Nauczyciele:

• W przyjaznej atmosferze pracowali z pasją, nieustannie doskonaląc swoje umiejętności, pogłębiając wiedzę i podnosząc kwalifikacje; tym samym zapewniając wysoki poziom pracy placówki.

• Byli przewodnikami po ścieżkach wiedzy, współtowarzysząc dzieciom w zabawie.

• Rozpoznawali możliwości i umiejętności dziecka, stosowali metody wyzwalające samodzielne myślenie dziecka.

Dyrektor:

• Koordynował działania na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci, prowadzącej ku radosnemu poznawaniu przez nie świata.

Przedszkole i jego otoczenie:

• Zapewniało każdemu dziecku pełne bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, według wypracowanych procedur.

• Kierowało się  zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi takimi jak : prawda, dobro, piękno, tolerancja, koleżeństwo, równość szans, odpowiedzialność, zaufanie, współpraca, pomoc.
• Zapewniało każdemu dziecku życzliwość, poszanowanie godności osobistej, indywidualność w kontaktach oraz w procesie edukacyjno – wychowawczym.

• Realizowało  jasno określony i akceptowany przez rodziców system wychowawczy.

• Wyróżniało się sprawnym i nowoczesnym zarządzaniem, a pracownicy odczuwali satysfakcję ze swojej pracy.

• Swoją estetyką , funkcjonalnością, wyposażeniem zapewniało bezpieczne i optymalne warunki realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczych.

V Wizja absolwenta:

Pragniemy, aby szkoła podstawowaprzyjęła w swoje progi absolwenta przedszkola:

- wierzącego w siebie, w swoje możliwości potrafiącego znaleźć się w nowej sytuacji,  łatwo nawiązującego kontakty z rówieśnikami i dorosłymi;

- ciekawego świata, gotowego do poznawania, odkrywania i szanowania go;
- stawiającego pytania, przewidującego skutki podejmowanych działań;

- zaangażowanego w prace, które podejmuje samodzielnie na miarę swoich możliwości, umiejętności i zainteresowań.

VI. Procedura wspierania rozwoju dzieckazdolnego

1. Dziecko zdolne ma prawo do :

 1. rozwijania swoich szczególnych uzdolnień, umiejętności;
 2. uzyskania pomocy i wsparcia od nauczyciela w zakresie rozwijania jego zainteresowań, uzdolnień;
 3. promowania jego uzdolnień w środowisku przedszkolnym, lokalnym, ogólnopolskim;
 4. uzyskania pomocy w przygotowaniu do udziału np. w konkursach, przeglądach, wystawach;
 5. wykonywania zadań dodatkowych o wyższym stopniu trudności;
 6. pełnienia roli „asystenta nauczyciela” oraz "nauczyciela – przewodnika" dla innych dzieci;
 7. indywidualizacji pracy o wyższym poziomie trudności.

2. Działania nauczyciela we współpracy z rodzicami ukierunkowane na wspieranie rozwoju dziecka zdolnego:

 1. rozpoznanie uzdolnień dziecka na podstawie rozmowy z nim, obserwacji oraz analizy wytworów prac plastycznych;
 2. opracowanie i wdrożenie indywidualnego kierunku pracy wspomagającego rozwój szczególnych uzdolnień dziecka;
 3. omówienie zaobserwowanych uzdolnień z rodzicami, zapoznanie z propozycjami   ich rozwijania,  np. poprzez udział w kółku zainteresowań, konkursach, zajęciach, specjalistycznych poza przedszkolem,
 4. prowadzenie oddziaływań indywidualnych, konsultacji dziecka   z nauczycielem, ukierunkowanie jego samodzielnej pracy.

3. Bezpośrednie działania nauczyciela z dzieckiem mają na celu :

 1. poznanie mocnych stron dziecka – jego zdolności i zainteresowań;
 2. wykorzystanie uzdolnień dziecka w czasie organizowanych sytuacji edukacyjnych, zauważenie na tle grupy zaangażowania dziecka;
 3. położenie większego nacisku na działania twórcze niż odtwórcze;
 4. zachęcenie do twórczego myślenia, działania, zaangażowanie;
 5. uczynienie z dziecka asystenta nauczyciela i „ nauczyciela – przewodnika „ dla innych dzieci;
 6. zaangażowanie dziecka do wykonywania samodzielnych projektów związanych z jego umiejętnościami, zainteresowaniami;
 7. wykonywanie zadań o wyższym stopniu trudności przygotowanych przez nauczyciela;
 8. promowanie osiągnięć dziecka i przedszkola poprzez udział w konkursach, wystawach, przeglądach;
 9. pozytywne wzmacnianie wiary dziecka w jego umiejętności, możliwości rozwojowe;
 10. uczenie przyjmowania uwag, wskazówek, rad oraz radzenie sobie z niepowodzeniami i trudnościami.

VIII. Procedura wspierania rozwoju dziecka z problemami rozwojowymi

Dziecko z problemami rozwojowymi ma prawo do:

 1. akceptacji jego problemów i wszechstronnego rozwoju;
 2. uzyskania pomocy w pokonywaniu trudności;
 3. udziału w zajęciach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej   oraz w oddziaływaniach indywidualnych wspomagających rozwój zaburzonych dysfunkcji;
 4. uzyskania od nauczyciela propozycji zadań do wykonania z rodzicami w domu;
 5. osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości rozwojowych.

2. Działania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz poszczególnych nauczycieli we współpracy z rodzicami ukierunkowane na pomoc dziecku z problemami rozwojowymi:

 1. na podstawie obserwacji , wytworów prac plastycznych i rozmowy z dzieckiem;
 2. rozpoznanie jego trudności i problemów rozwojowych;
 3. opracowanie wstępnej diagnozy;
 4. omówienie zaobserwowanych problemów z rodzicami, zapoznanie z indywidualnym;
 5. programem wspomagania zaburzonych funkcji , wypracowanie wspólnych działań;
 6. przedszkola i domu w zakresie prowadzenia jednolitych działań wspomagających;
 7. prowadzenie systematycznej oddziaływań terapeutycznych w ramach prac zespołu oraz pracy indywidualnej;
 8. bieżące informowanie rodziców o wynikach prowadzonych oddziaływań;
 9. w razie większych problemów i małych efektów zachęcenie rodziców do skorzystania z pomocy specjalistów np. z PPP;
 10. przedstawienie wyników podjętych działań na analitycznym zebraniu rady pedagogicznej;
 11. w razie potrzeby – opracowanie stosownych wniosków i wskazówek do dalszej pracy dla nauczyciela klasy I.

3. Bezpośrednie działania nauczyciela z dzieckiem mają na celu :

 1. zmotywowanie dziecka do aktywnego współdziałania z nauczycielem, do radzenia sobie z niepowodzeniami i trudnościami;
 2. podkreślenie , nagrodzenie każdego drobnego sukcesu, każdego najdrobniejszego powodzenie dziecka;
 3. uczenie dziecka przyjmowania uwag oraz radzenia sobie z niepowodzeniami;
 4. uatrakcyjnianie prowadzonych oddziaływań terapeutyczno – wyrównawczych poprzez ciekawy, zmienny dobór pomocy dydaktycznych, zadań i ćwiczeń;
 5. wyrażanie uznania dla postępów dziecka na forum grupy, w rozmowie z rodzicami;
 6. wzmacnianie wiary dziecka w możliwość osiągnięcia sukcesu.

VIII. Analiza sytuacji bieżącej :

MOCNE STRONY:

• cele i zadania edukacyjne wynikają z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i są zgodne z polityką o światową;• w przedszkolu jest opracowany i wdrożony program adaptacyjny. Tworzone i wdrażane   są inne programy własne
• istnieje  urozmaicona oferta edukacyjna sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi dziecka;

•  w placówce preferowane są twórcze metody; można zaobserwować integracje treści,   bogatą gamę form i metod stosowanych w pracy z dziećmi, dzięki którym wychowankowie pogłębiają swoją wiedzę, umiejętności oraz wykazują odpowiednie postawy pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu;

• nauczycielki  trafnie dobierają metody rozwiązywania konfliktów między dziećmi, do ich indywidualnych problemów,  stwarzają im atmosferę sympatii i życzliwości, wyzwalają   u dzieci  poczucie bezpieczeństwa
•  realizowane są zagadnienia z rocznego planu pracy przedszkola, nauczycielki  tworzą   i realizują plany miesięczne w sposób przemyślany,  zgodnie z nową podstawa programową;

• zgodnie z przepisami prawa,  prowadzona jest diagnoza rozwoju dziecka na podstawie systematycznie prowadzonej i dokumentowanej diagnozy przedszkolnej oraz obserwacji,  czynionych przez nauczycielki.

•  po dokonaniu rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych   oraz możliwości psychofizycznych,  dzieci wymagające wsparcia obejmowane są pomocą psychologiczno-pedagogiczną , zgodnie z obowiązującym prawem;

•  przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców;  zabiega o ich  partnerstwo   w wychowaniu dziecka zaś  rodzice/opiekunowie prawni,  współdecydują w sprawach związanych z działalnością przedszkola;

•  każde dziecko,  ma zapewnione bezpieczeństwo i opiekę oraz higieniczne warunki pobytu.

•  organizowane są bardzo dobre warunki do czynnego obcowania dzieci z przyrodą,  niezależnie od pory roku – podejmowane są  działania ekologiczne na miarę rozwoju dziecka   z wykorzystaniem niespotykanego ogródka dydaktycznego:” Poznamy ,pokochamy i ochronimy florę rodzimą – ogródek dydaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie”;

•  nasza placówka posiada także,  dobrze wyposażoną mini sale gimnastyczną do  zajęć zabaw ruchowych prowadzonych o każdej porze roku.

•  w sprawowaniu opieki i wychowywaniu dzieci,  wspieramy rodziców/opiekunów prawnych poprzez wymianę informacji o dzieciach oraz organizowanie spotkań doskonalących wiedzę
o edukacji dziecka;

• praca rady pedagogicznej sprzyja rozwojowi placówki, która  współpracuje efektywnie.

• nauczyciele doskonalą się na różnych formach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz w ramach doskonalenia wewnątrzprzedszkolnego;

• zarządzanie przedszkolem jest sprawne i skuteczne.

• dobra atmosfera i klimat przedszkola sprzyja efektywnej pracy placówki.;

SŁABE STRONY:

• brak parkingu dla rodziców/opiekunów w najbliższej okolicy przedszkola;

• mała obecność przedszkola w mediach publicznych;

• przedszkole nie posiada wystarczająco rozbudowanej sieci internetowej;

• kadra nauczycielska  nie posiada kwalifikacji do prowadzenia niektórych  zajęć poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego (np. rytmika, gimnastyka korekcyjna)

IX. Planowane działania:

 

LP

PRIORYTETY

ROK

SPODZIEWANE EFEKTY

1

Bezpieczny przedszkolak – promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo dzieckaw różnych sytuacjach dnia codziennego” – kontynuacja.

 

2013/2014

 

2

Ja i moje relacje z innymi

uczenie umiejętności spo-

łecznych, kształtowanie za-

chowań prospołecznych.

 

2014/2015

Dzieci :

rozwijają umiejętności społeczne poprzez porozumiewanie się rówie

śnikami i dorosłymi oraz

zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

•budują pozytywny obraz siebie

•rozumieją, że mają prawo popełniania   błędów, szukania rozwiązań, podejmowania decyzji i

ponoszenia ich konsekwencji

•odróżniają dobro od zła, są przyjaźnie nastawione do koleżanek i kolegów

•są odważne, pełne inicjatywy oraz posiadają umiejętności w nawiązywaniu kontaktów społecznych z rówieśnikami i dorosłymi

•znają i stosują poprawne sposoby rozwi

ązywania konfliktów

•wolą współpracęod rywalizacji

•odczuwająradość

z pracy wykonanej na rzecz innych

•dostrzegają potrzebę pomagania innym w sytuacjach codziennych

•próbują samodzielnie radzić

sobie w trudnych sytuacjach

Nauczycielki, pracownicy przedszkola:

•pomagają w kształtowaniu u dzieci zachowań prospołecznych, czyli takich, które mają przynieść  korzyść innej osobie lub społeczności (pomaganie, dzielenie się, ochrona)

•stosują metody pracy kształtujące umiejętności społeczne: modelowanie dostarczanie wzoru,

nakłanianie do rekompensaty (zamiast moralizowania), tłumaczenie, dlaczego wymaga się od

dziecka konkretnego postępowania

•uczą dzieci bycia z innymi poprzez:

1. dzielenie się

– oferowanie zabawek lub innych materiałów, żeby zainicjować zabawę

lub interakcję

2. wytrwałość

– podtrzymywanie wysiłku, by zainicjować

kontakt z drugą osobą

3. proszenie o podzielenie się

przedmiotem – proszenie innych dzieci o zabawki po to, by zainicjować zabawę

lub interakcję

4. organizowanie zabawy – proponowanie pewnych aktywności lub tematów zabawy innym dzieciom

 

3

 

Dźwięki, obrazy, gesty, słowa

- edukacja do sztuki i przez

sztukę

. - rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dziecka poprzez różnorodny kontakt ze sztuką

- ekspresja muzyczna i ruchowo

- ekspresja plastyczna, kon-

strukcyjno – techniczna

- ekspresja językowa (literatura, teatr)

 

2015/2016

Dzieci :

-doskonalą

sprawność manualną

, koordynację wzrokowo – ruchową

,koncentrację, elastyczność

kierowania uwagi

- rozwijają

zmysł estetyczny, wrażliwość

i spostrzegawczość

- są przygotowane do uczestnictwa w życiu kulturalnym, aktywnie uczestnicząc w koncertach,

przedstawieniach teatralnych, spektaklach, uroczystościach przedszkolnych

- są

kreatywne i pełne fantazji, rozwijają indywidualne zdolnoś-

ci twórcze

- rozwijają własną ekspresję

i twórczą postawę

- poznają sztukę

(malarstwo, rzeźba, muzyka, teatr)

Nauczycielki, pracownicy przedszkola:

- opracowują

projekty i programy uwzględniające edukację przez sztukę i do sztuki

- tworzą dzieciom warunki inspirujące je do działań

twórczych

- zachęcają

i wspomagają dzieci w zaspokajaniu ich naturalnej potrzeby działania i ekspresji

-dostarczają

pozytywnych emocji w kontaktach ze sztuką

Rodzice :

- czynnie uczestniczą

w proponowanych przez przedszkole działaniach w zakresie edukacji przez sztukę

- wspierają przedszkole w edukacji do sztuki poprzez chodzenie z nimi na wystawy, koncerty, do teatru, czytanie im bajek w domu

 

4

A jak myślisz ?

samodzielność myślenia.

Aktywność poznawcza (rozwią

zywanie problemów, dyskusja, praca grupie), emocjonalna (przeżycia, wzruszenia, radości).

 

2016/2017

Dzieci :samodzielnie myślą i konstruują

wiedzę osobistą

•odważnie stawiają pytania

•swobodnie prowadzą

rozmowy w formie dialogu, dyskusji przy różnych okazjach

•rozpoznają/i próbują kontrolować emocje

•szanując cudze zdanie, powstrzymują się od wywierania presji

•nie obawiają się popełniania błędów

•wnioskują o obserwowanych zmianach

•przewidują skutki czynności manipulacyjnych, formułują uogólnienia, wyciągają wnioski, łączą przyczynę

ze skutkiem

•próbują wyciągać

wnioski, wyjaśniać pojęcia

Nauczycielki, pracownicy przedszkola:

•tworzą warunki do odpowiedzialnego zachowania i postępowania dzieci w przedszkolu

•stosują metody pracy uczące krytycyzmu, stawiania pytań, twórczego myślenia

•stwarzają okazje, by dzieci eksperymentowały i opowiadały o

tym, czego się uczą

Rodzice:

•znają zabawy uczące krytycyzmu, stawiania pytań, twórczego myślenia

 

5

Mały matematyk

 • nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.
 • stwarzanie podstaw do dobrej adaptacji jako warunku eliminującego wstępne niepowodzenia matematyczne

 

2017/2018

 1. Nauczyciele stosują różnorodne formy pomocy wdrażające dzieci do wykorzystywania wiedzy z zakresu edukacji matematyczno – przyrodniczej
 2. Dzieci wykazują zainteresowanie proponowanymi formami pracy w tym zakresie
 3. Rodzice uczestniczą w procesie pracy nad zachęcaniem dzieci do wykorzystywania wiedzy z zakresu edukacji matematyczno – przyrodniczej w poznawaniu świata