Historia

MAŁY ODKRYWCA

Projekt współfinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

"Tropiciele przyrody - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie".

Realizatorem projektu  jest Przedszkole Miejskie Nr 3. Okres trwania projektu od 02.09.2013 r do 30.06.2014 r.

Projekt jest kompatybilny z funkcjonującym programem edukacji przyrodniczo-ekologicznej "Mały specjalista od spraw przyrody", na bazie którego powstał ogródek dydaktyczny przedszkola. Dzięki programowi dzieci zdobyły wiedzę na temat flory rodzimej, budowy warstwowej lasu i jej mieszkańców oraz zostaqły wprowadzone w zagadnienia związane z segragacja odpadów. Projekt zaś przewiduje zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami oraz umożliwi rozwijanie praktycznych umiejętności , które pozwolą aktywniej działać na rzecz przyrodyu i jej ochrony.

TROPICIELE PRZYRODY

Projekt współfinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi"Tropiciele przyrody - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie". Realizatorem projektu  jest Przedszkole Miejskie Nr 3. Okres trwania projektu od 02.09.2013 r do 30.06.2014 r. Projekt jest kompatybilny z funkcjonującym programem edukacji przyrodniczo-ekologicznej "Mały specjalista od spraw przyrody", na bazie którego powstał ogródek dydaktyczny przedszkola. Dzięki programowi dzieci zdobyły wiedzę na temat flory rodzimej, budowy warstwowej lasu i jej mieszkańców oraz zostaqły wprowadzone w zagadnienia związane z segragacja odpadów. Projekt zaś przewiduje zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami oraz umożliwi rozwijanie praktycznych umiejętności , które pozwolą aktywniej działać na rzecz przyrodyu i jej ochrony.


 

Dnia 14 maja 2014r. w naszym przedszkolu odbędzie sie konkurs piosenki pt."Ekologiczna piosenka". Konkurs odbędzie się w ramach realizacji projektu "Tropiciele przyrody" refundowanego ze środków WFOŚiGW.

 


 

Dnia 8 maja 2014r. wszystkie dzieci 5 i 6-letnie wyjeżdżają na wycieczkę doArboretum w Rogowie. Wycieczka odbędzie się w ramach realizacji projektu "Tropiciele przyrody" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW. Wyjazd o godz. 8.30. Zajęcia na miejscu 10.00-12.00.Powrót około godz. 14.00.

 


 

Dnia 25 lutego 2014r. tj. wtorek o godz. 9.10 w przedszkolu odbędzie się przedstawienie teatralne zatytułowane "Co się zdarzyć może w starej komodzie" w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru Widzimisie. Przedstawienie jest w całościrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu TROPICIELE PRZYRODY.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

W ramach projektu "Tropiciele przyrody"Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie zaprasza do udziału:

 

1.W konkursie recytatorskim pod tytułem : Poetycko o przyrodzie.

 

Cele konkursu:

 • Ø Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
 • Ø Rozwijanie zdolności teatralnych.
 • Ø Prezentacja własnej interpretacji utworu.

 

Zasady konkursu:

 

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-7-lat.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w 2 grupach wiekowych: 3-4-lata i 5-7-lat.

3. Dziecko wraz z rodzicem lub nauczycielem wybiera wiersz o tematyce przyrodniczej. Zgłasza u nauczycielki grupy chęć udziału w konkursie. Nauczyciel powiadamia organizatorów do dnia 11 kwietnia 2014r.o ilości kandydatów do konkursu wraz z metryczką(imię, nazwisko kandydata, wiek, placówka, tytuł i autor wiersza, tekst utworu).

5. Zadaniem rodzica/nauczyciela jest przygotowanie dziecka do udziału w konkursie.

6. Milewidziany strój związany z tematyką prezentowanego utworu.

7. Każda placówka może przygotować max.3 kandydatów.

8. Finał konkursu nastąpi 17 kwietnia 2014r.w Przedszkolu Miejskim Nr 3.

 

 

 

2. W  konkursie plastycznym pod tytułem: "Coś z niczego"

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie świadomości proekologicznej dzieci i rodziców w zakresie umiejętności wtórnego wykorzystywania odpadów.
 • Inspirowanie dzieci do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Zasady konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-8 lat.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych 3-4-latki, 5-6-latki, 7-8-latki.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy związanej z tematem konkursu             z odpadów różnego pochodzenia techniką przestrzenną.

4. Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę z następującymi  danymi: imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon placówki, pieczęć placówki, , imię i nazwisko opiekuna.

5. Każda placówka może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 prac, przy czym każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Przyjmujemy tylko prace wykonane indywidualnie.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie,                 95-035 , ul. Zgierska 15a w terminie do 30 listopada 2013r.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2013r. w Przedszkolu Miejskim Nr 3         O wynikach konkursu poinformujemy telefonicznie.

8. Prace zakwalifikowane do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 

3. W przemarszu ekologicznym: "OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!"

 

Pod tym hasłem zapraszamy wszystkie przedszkolaki na I EKOLOGICZNY PRZEMARSZ DZIECI Z CHATKI PUCHATKA . Korowód przedszkolaków ma na celu promowanie działań sprzyjających ochronie przyrody. Dzieci przejdą główną ulicą miasta, odwiedzą lokalnych sprzedawców rozdając ulotki informacyjne oraz prace plastyczne związane z tematyką ekologiczną. START 22 PAŻDZIERNIKA GODZINA 10.00.

Prosimy o zorganizowanie przebrań dla dzieci nawiązujących do imprezy, np czapeczki, maski zwierząt, roślin, stroje, które przynosicie państwo w dniu przemarszu.

Całość imprezy odbywa się w ramach podstawuy programowej w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

 


Dnia 29 listopada 2013r. tj. piątek o godz. 12.00 w przedszkolu odbędzie sięprzedstawienie teatralne zatytułowane "Zimowa opowieść" w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru Widzimisie. Przedstawienie jest w całości refundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu TROPICIELE PRZYRODY.

 

OGRÓDEK DYDAKTYCZNY

Projekt współfinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

„Poznamy, pokochamy, ochronimy florę rodzimą – ogródek dydaktyczny w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie”.

Realizatorem projektu  jest Przedszkole Miejskie Nr 3. Okres trwania projektu od 01.05.2012 r do 31.10.2012 r. Ogólna wartość projektu wynosi 33 200,00 PLN,  w tym dofinansowanie z Funduszu wynosi29 640,00 PLN, co stanowi 89 % wartości projektu.

Ogródek dydaktyczny przeznaczony będzie do zdobywania wiedzy, doświadczeń, odpoczynku dla 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat naszego przedszkola.

Celem głównym projektu jest : Stwarzanie możliwości zdobywania wiedzy i stymulowania dziecięcej aktywności, w kierunku poznania i zrozumienia otaczającej przyrody; umożliwienie dzieciom rozwijania umiejętności praktycznych, które pozwolą im aktywnie działać na rzecz przyrody i jej ochrony.

Realizacja programu opierać się będzie na stosowaniu wszelkich aktywnych metod poznawania środowiska: obserwacja, spacery, wycieczki, zajęcia terenowe, eksperymenty i doświadczenia badawcze, hodowla, prace na rzecz środowiska.

Zastosowane metody umożliwią naszym wychowankom trwale przyswoić wiedzę, rozwinąć umiejętności, stać się twórczymi i kreatywnymi, ekspresyjnymi.

Efektem ekologicznym będzie zwiększenie świadomości dzieci, członków ich rodzin, mieszkańców naszej gminy w zakresie rodzimych drzew, krzewów i bylin, sposobów ich pielęgnacji i ochrony.   Także, wyuczenie nawyku segregacji śmieci, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach,  poprzez wtórne ich wykorzystanie.

Nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz powstałe rumowisko skalne, znacząco poprawią estetykę terenu oraz pozwolą na stworzenie dodatkowego miejsca do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Według harmonogramu projektu, w chwili obecnej prowadzimy rozpoznanie rynku w zakresie wyboru wykonawców/dostawców usług i materiałów, zgodnie z zachowaniem zasady konkurencji. W następnym etapie podpiszemy umowę dotacji WFOŚiGW w Łodzi.

Poprzez realizację powyższego projektu,  zyskamy  nowe miejsce sprzyjające wypoczynkowi i relaksacji. Wykonanie ogródka przyczyni się do polepszenia kondycji obszaru powierzchni biologicznie czynnej i do realizacji planu zagospodarowania terenu zielenią urządzoną..

 


 

Dnia 14 maja 2014r. w naszym przedszkolu odbędzie sie konkurs piosenki pt."Ekologiczna piosenka". Konkurs odbędzie się w ramach realizacji projektu "Tropiciele przyrody" refundowanego ze środków WFOŚiGW.

 


 

Dnia 8 maja 2014r. wszystkie dzieci 5 i 6-letnie wyjeżdżają na wycieczkę doArboretum w Rogowie. Wycieczka odbędzie się w ramach realizacji projektu "Tropiciele przyrody" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW. Wyjazd o godz. 8.30. Zajęcia na miejscu 10.00-12.00.Powrót około godz. 14.00.

 


 

Dnia 25 lutego 2014r. tj. wtorek o godz. 9.10 w przedszkolu odbędzie się przedstawienie teatralne zatytułowane "Co się zdarzyć może w starej komodzie" w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru Widzimisie. Przedstawienie jest w całościrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu TROPICIELE PRZYRODY.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

W ramach projektu "Tropiciele przyrody"Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie zaprasza do udziału:

 

1.W konkursie recytatorskim pod tytułem : Poetycko o przyrodzie.

 

Cele konkursu:

 • Ø Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
 • Ø Rozwijanie zdolności teatralnych.
 • Ø Prezentacja własnej interpretacji utworu.

 

Zasady konkursu:

 

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-7-lat.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w 2 grupach wiekowych: 3-4-lata i 5-7-lat.

3. Dziecko wraz z rodzicem lub nauczycielem wybiera wiersz o tematyce przyrodniczej. Zgłasza u nauczycielki grupy chęć udziału w konkursie. Nauczyciel powiadamia organizatorów do dnia 11 kwietnia 2014r.o ilości kandydatów do konkursu wraz z metryczką(imię, nazwisko kandydata, wiek, placówka, tytuł i autor wiersza, tekst utworu).

5. Zadaniem rodzica/nauczyciela jest przygotowanie dziecka do udziału w konkursie.

6. Milewidziany strój związany z tematyką prezentowanego utworu.

7. Każda placówka może przygotować max.3 kandydatów.

8. Finał konkursu nastąpi 17 kwietnia 2014r.w Przedszkolu Miejskim Nr 3.

 

 

 

2. W  konkursie plastycznym pod tytułem: "Coś z niczego"

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie świadomości proekologicznej dzieci i rodziców w zakresie umiejętności wtórnego wykorzystywania odpadów.
 • Inspirowanie dzieci do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Zasady konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-8 lat.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych 3-4-latki, 5-6-latki, 7-8-latki.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy związanej z tematem konkursu             z odpadów różnego pochodzenia techniką przestrzenną.

4. Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę z następującymi  danymi: imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon placówki, pieczęć placówki, , imię i nazwisko opiekuna.

5. Każda placówka może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 prac, przy czym każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Przyjmujemy tylko prace wykonane indywidualnie.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie,                 95-035 , ul. Zgierska 15a w terminie do 30 listopada 2013r.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2013r. w Przedszkolu Miejskim Nr 3         O wynikach konkursu poinformujemy telefonicznie.

8. Prace zakwalifikowane do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 

3. W przemarszu ekologicznym: "OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!"

 

Pod tym hasłem zapraszamy wszystkie przedszkolaki na I EKOLOGICZNY PRZEMARSZ DZIECI Z CHATKI PUCHATKA . Korowód przedszkolaków ma na celu promowanie działań sprzyjających ochronie przyrody. Dzieci przejdą główną ulicą miasta, odwiedzą lokalnych sprzedawców rozdając ulotki informacyjne oraz prace plastyczne związane z tematyką ekologiczną. START 22 PAŻDZIERNIKA GODZINA 10.00.

Prosimy o zorganizowanie przebrań dla dzieci nawiązujących do imprezy, np czapeczki, maski zwierząt, roślin, stroje, które przynosicie państwo w dniu przemarszu.

Całość imprezy odbywa się w ramach podstawuy programowej w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

 


Dnia 29 listopada 2013r. tj. piątek o godz. 12.00 w przedszkolu odbędzie sięprzedstawienie teatralne zatytułowane "Zimowa opowieść" w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru Widzimisie. Przedstawienie jest w całości refundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu TROPICIELE PRZYRODY.

 


 

Dnia 14 maja 2014r. w naszym przedszkolu odbędzie sie konkurs piosenki pt."Ekologiczna piosenka". Konkurs odbędzie się w ramach realizacji projektu "Tropiciele przyrody" refundowanego ze środków WFOŚiGW.

 


 

Dnia 8 maja 2014r. wszystkie dzieci 5 i 6-letnie wyjeżdżają na wycieczkę doArboretum w Rogowie. Wycieczka odbędzie się w ramach realizacji projektu "Tropiciele przyrody" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW. Wyjazd o godz. 8.30. Zajęcia na miejscu 10.00-12.00.Powrót około godz. 14.00.

 


 

Dnia 25 lutego 2014r. tj. wtorek o godz. 9.10 w przedszkolu odbędzie się przedstawienie teatralne zatytułowane "Co się zdarzyć może w starej komodzie" w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru Widzimisie. Przedstawienie jest w całościrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu TROPICIELE PRZYRODY.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

W ramach projektu "Tropiciele przyrody"Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie zaprasza do udziału:

 

1.W konkursie recytatorskim pod tytułem : Poetycko o przyrodzie.

 

Cele konkursu:

 • Ø Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
 • Ø Rozwijanie zdolności teatralnych.
 • Ø Prezentacja własnej interpretacji utworu.

 

Zasady konkursu:

 

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-7-lat.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w 2 grupach wiekowych: 3-4-lata i 5-7-lat.

3. Dziecko wraz z rodzicem lub nauczycielem wybiera wiersz o tematyce przyrodniczej. Zgłasza u nauczycielki grupy chęć udziału w konkursie. Nauczyciel powiadamia organizatorów do dnia 11 kwietnia 2014r.o ilości kandydatów do konkursu wraz z metryczką(imię, nazwisko kandydata, wiek, placówka, tytuł i autor wiersza, tekst utworu).

5. Zadaniem rodzica/nauczyciela jest przygotowanie dziecka do udziału w konkursie.

6. Milewidziany strój związany z tematyką prezentowanego utworu.

7. Każda placówka może przygotować max.3 kandydatów.

8. Finał konkursu nastąpi 17 kwietnia 2014r.w Przedszkolu Miejskim Nr 3.

 

 

 

2. W  konkursie plastycznym pod tytułem: "Coś z niczego"

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie świadomości proekologicznej dzieci i rodziców w zakresie umiejętności wtórnego wykorzystywania odpadów.
 • Inspirowanie dzieci do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Zasady konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-8 lat.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych 3-4-latki, 5-6-latki, 7-8-latki.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy związanej z tematem konkursu             z odpadów różnego pochodzenia techniką przestrzenną.

4. Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę z następującymi  danymi: imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon placówki, pieczęć placówki, , imię i nazwisko opiekuna.

5. Każda placówka może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 prac, przy czym każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Przyjmujemy tylko prace wykonane indywidualnie.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Ozorkowie,                 95-035 , ul. Zgierska 15a w terminie do 30 listopada 2013r.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2013r. w Przedszkolu Miejskim Nr 3         O wynikach konkursu poinformujemy telefonicznie.

8. Prace zakwalifikowane do konkursu przechodzą na własność organizatora.

 

3. W przemarszu ekologicznym: "OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!"

 

Pod tym hasłem zapraszamy wszystkie przedszkolaki na I EKOLOGICZNY PRZEMARSZ DZIECI Z CHATKI PUCHATKA . Korowód przedszkolaków ma na celu promowanie działań sprzyjających ochronie przyrody. Dzieci przejdą główną ulicą miasta, odwiedzą lokalnych sprzedawców rozdając ulotki informacyjne oraz prace plastyczne związane z tematyką ekologiczną. START 22 PAŻDZIERNIKA GODZINA 10.00.

Prosimy o zorganizowanie przebrań dla dzieci nawiązujących do imprezy, np czapeczki, maski zwierząt, roślin, stroje, które przynosicie państwo w dniu przemarszu.

Całość imprezy odbywa się w ramach podstawuy programowej w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

 


Dnia 29 listopada 2013r. tj. piątek o godz. 12.00 w przedszkolu odbędzie sięprzedstawienie teatralne zatytułowane "Zimowa opowieść" w wykonaniu aktorów łódzkiego teatru Widzimisie. Przedstawienie jest w całości refundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu TROPICIELE PRZYRODY.