Dla rodziców

 

 

Klauzula informacyjna wobec ucznia/rodzica/uczestnika

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Ozorkowie z siedzibą w Ozorkowie, ul. Zgierska 15 a jest Dyrektor Przedszkola

2) dane inspektora ochrony danych osobowych (po jego wyznaczeniu): e-mail: m.rajska@montessorek.pl; tel 42 7103178

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza z ustawy prawo oświatowe i rozporządzeń wykonawczych; podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola, prowadzenie kursów, promocji i osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola, także w ramach informacji zamieszczanych na jego stronie internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz Art. 9 ust. 2 lit. a), b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

4) dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym, powiatowym, oświatowym.

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych przedszkola. W przypadku nie podania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 Od 1 listopada roku szkolnego 2014/2015 dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, realizowane są zajęcia z języka obcego nowożytnego, zgodnie z nową podstawą programową.

Zajęcia wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno - ruchowej (śpiew, gra, taniec) jako element podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są realizowane w ramach 5 godzinowego nieodpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.Zajęcia prowadzi p. Monika Bełdowska

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Zajęcia prowadzi p. Anna Kacprzak
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
Prowadzi p. Katarzyna Stokwiszewska, Bogumiła Żłobińska
ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
Zajęcia prowadzi p.
JĘZYK ANGIELSKI 
Prowadzi p. Marietta Wesołowska,
zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu dla grup dzieci młodszych oraz 2 razy w tygodniu dla grup dzieci starszych, w środy i w piątki.
KONCERTY MUZYCZNE,SPOTKANIA BALETOWE
Spotkania odbywają się kilka razy w  ciągu roku szkolnego.